Servicevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst gewijzigd : 26 september 2022.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van de Blulinc App (hierna ‘de App’). Via de App kunnen bestuurders van elektrische wagens (hierna ‘u’ en ‘uw’) laadpalen die aangesloten zijn bij het Blulinc netwerk (hierna ‘de Laadpuntoperator’) lokaliseren, en hun wagen tegen betaling opladen (hierna ‘de Diensten’). De Voorwaarden zijn op deze Diensten van toepassing.

De App wordt aangeboden en beheerd door Blulinc N.V. – BE0775.669.111 – Laarnebaan 106b, 9070 Destelbergen.

1.3 Blulinc behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Ingeval van substantiële wijzigingen zullen wij u hierover notificeren. De meest recente Voorwaarden zullen altijd in de App en op de website van Blulinc te vinden zijn. Indien u de App blijft gebruiken na wijziging van de Voorwaarden, accepteert u daarmee u daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet wenst in te stemmen met de wijziging, kunt u het gebruik van de App beëindigen.

2. GEBRUIK VAN DE APP EN ACCOUNT

2.1 U bent verplicht om u te registreren en om een Blulinc account aan te maken voor het gebruik van de App en van de Diensten.

2.2 Om van de functionaliteiten in de App gebruik te kunnen maken, moet u een Blulinc account aanmaken en inloggen. Wanneer u een account aanmaakt, staat u ervoor in dat de informatie die u verschaft compleet, actueel en juist is.

2.3 Het gebruik van de App is enkel toegelaten binnen de Europese Unie. U dient eveneens minimum achttien (18) jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het is niet toegestaan een account op naam van een andere persoon aan te maken.

2.4 Wanneer u een account aanmaakt, bent u verplicht een wachtwoord te kiezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. Zodra u reden heeft te vermoeden dat uw wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, dient u Blulinc hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient u zelf en onmiddellijk doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het wijzigen van uw wachtwoord, om misbruik te voorkomen. Blulinc is niet aansprakelijk voor enige (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot uw account. 

2.5 Het gebruik van de App en Blulinc account geschiedt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico. Het is bv. niet toegelaten de App of de Diensten te gebruiken wanneer u aan het rijden bent.

2.6 U zult nalaten de App te gebruiken op een manier die misleidend, verstorend of op enige wijze in strijd is met toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden. U vrijwaart Blulinc voor alle schade die ontstaat als gevolg van uw gebruik van de App en de Diensten.

2. 7 Blulinc kan uw gebruiksmogelijkheden op elk moment (tijdelijk en/ of gedeeltelijk) beperken of blokkeren wanneer u de App gebruikt in strijd met de Voorwaarden, en dit zonder voorafgaande kennisgeving of zonder dat Blulinc hiervoor enige vergoeding aan u is verschuldigd.

2.8 U draagt zelf de kosten die noodzakelijk zijn om de App te gebruiken of om toegang te krijgen tot de Diensten, zoals kosten die opgelegd worden door uw telecomoperator.

3. INITIATIE EN BEËINDIGING VAN EEN LAADSESSIE

3.1 Elke laadsessie begint wanneer u deze in de App start. Elke sessie vormt een afzonderlijke formele transactie, waarvoor u aan een betalingsverplichting wordt onderworpen, die aanvangt op het moment dat de laadsessie wordt geïnitieerd. 

3.2 Een laadsessie wordt handmatig geïnitieerd en beëindigd door uzelf, tenzij anders bepaald in de Voorwaarden.

3.3 Indien u een bepaalde sessie niet kan beëindigen als gevolg van een technisch probleem (vb. met betrekking tot het mobiel netwerk), dient u de laadsessie te beëindigen door contact op te nemen met de helpdesk via volgend mailadres: hello@blulinc.com

4. PRIJZEN EN BETALING

 Algemeen

4.1 U erkent en aanvaardt dat het starten van een laadsessie zoals beschreven in de Voorwaarden een betalingsverplichting met zich meebrengt.

4.2 Voor elke laadsessie die door u wordt gestart heeft Blulinc het recht om zowel de laadsessiekosten als de transactiekosten via de gekozen betaalmethode onmiddellijk te innen. 

4.3 Dit geldt eveneens indien een derde gebruik maakt van uw account of wagen.

4.4 Er moet te allen tijde minimum één geldige betaalmiddel  gekoppeld worden aan uw account.

Laadsessiekosten en transactiekosten

4.5 Deze kosten verbonden aan een oplaadsessie zijn afhankelijk van verschillende elementen zoals de geldende energieprijzen, de duur van de laadsessie, etc. De prijzen worden weergegeven op de App. De tarieven van een laadsessie wordt eveneens mede bepaald door de Laadpuntoperator van Blulinc waarop Blulinc geen invloed heeft. Blulinc is niet aansprakelijk indien deze prijzen aangepast worden door de Laadpuntoperatoren. 

4.6 U kan een overzicht van uw afrekeningen raadplegen in de App. Indien u meent dat er een foutieve afrekening heeft plaatsgevonden, dient u ons hiervan onverwijld te contacteren op billing@blulinc.com. Blulinc is niet langer verplicht om een fout recht te zetten wanneer u meer dan dertig dagen na vanaf het uitvoeren van de transactie tot onze kennis heeft gebracht.

4.7 Blulinc baseert zich voor haar afrekeningen enkel op haar eigen laadsessiegegevens, die u kan raadplegen in de App. Zij neemt geen enkele verantwoordelijkheid ingeval van eventuele afwijkende gegevens die u zou verkrijgen via derden (bijv. fabrikant).

4.8 Alle prijzen die in de App weergegeven worden zijn inclusief BTW.

Betaling via kredietkaart

4.9 Bij het starten van een laadsessie worden uw kredietkaartgegevens (zoals kaarttype en vervaldatum) en andere financiële gegevens die vereist zijn voor de betaling, verzameld en tijdelijk opgeslagen. 

4.10 Ons betalingsproces wordt uitgevoerd door betalingsverwerker STRIPE. 

Betaling via Blulinc account

4.11 U kan via een overschrijving met een kredietkaart ook het krediet van uw Blulinc account aanvullen. De balans van deze Blulinc account wordt weergegeven in de App. Wanneer u aangeeft dat u met de Blulinc account wenst te betalen, wordt het te betalen bedrag direct van de Blulinc account gehaald. 

4.12 Het krediet van uw Blulinc account kan ook ter beschikking worden gesteld door ondernemingen die zich hebben aangesloten bij het Blulinc platform. De voorwaarden die hierop van toepassing zijn (inclusief betaling en facturatie), zijn terug te vinden op de Website van Blulinc. 

Solvabiliteitsgarantie

4.13 Wanneer u betaalt d.m.v. uw kredietkaart, voert onze betalingsverwerker een tijdelijke pre-autorisatie uit op uw creditcard voor verificatie. Aan het einde van uw laadsessie wordt het vooraf geautoriseerde bedrag dienovereenkomstig gecorrigeerd. U kunt contact opnemen met uw bank voor meer informatie over een pre-autorisatie.

4.14 Wanneer u betaalt d.m.v. uw Blulinc account, zal in geval van onvoldoende krediet op de account, eenzelfde tijdelijke pre-autorisatie uitgevoerd voor de kredietkaart die gelinkt wordt met uw Blulinc account. Wanneer op het einde van de laadsessie onvoldoende krediet aanwezig is om de laadsessie te betalen, zal een deze pre-autorisatie gebruikt worden om het nog niet-betaalde deel van de transactie te betalen. In deze gevallen zal ook een bijkomende kost die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de financiële transactie worden aangerekend.

5. PRIVACY

Voor het gebruik van de App zullen persoonsgegevens van u worden verwerkt. Hierop zijn de Privacy Policy en de Cookie Policy van Blulinc van toepassing. Meer informatie hierover vindt u in de Privacy Policy van de App.

6. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE APP

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App en de via de App toegankelijke teksten, foto’s en ander materiaal, berusten bij Blulinc of haar licentiegevers.

6.2 Blulinc geeft u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de App, voor zover dat nodig is in het kader van de App, en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

6.3 Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Blulinc, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Blulinc intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, scrapen, reverse-engineren of het openbaar maken van de App voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden of op een andere wijze waardoor aan Blulinc schade wordt toegebracht.

7. LINK EN COMMERCIËLE INFORMATIE

7.1 Op de App kunnen advertenties of informatie geplaatst worden van derden partijen. Blulinc is niet aansprakelijk voor de inhoud of de correctheid van deze informatie.

7.2 De App kan hyperlinks bevatten waarmee u de App verlaat en op websites van derde partijen terechtkomt. Blulinc heeft geen zeggenschap, noch invloed over de websites of diensten van derden. Het kan dus zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. Blulinc accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen

8.1 De App is gratis te downloaden. Blulinc verbindt er zich toe om de nodige maatregelen te nemen opdat de App afdoende functioneert. Echter Blulinc kan geen garanties geven ten aanzien van het functioneren van de App. Het kan zijn dat de App op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is, niet virusvrij is en/of niet (volledig) werkt.

8.2 Blulinc kan haar Diensten tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) opschorten, met name ten behoeve van het beheer, de verbetering, de reparatie of het onderhoud van de Diensten. Afhankelijk van de aard van de onderbreking, zal Blulinc u hiervan op de hoogte brengen en alle redelijke inspanningen leveren om de duur van de opschorting tot het absolute minimum te beperken.

8.3 Blulinc verstrekt informatie (waaronder saldo, informatie die met de QR-scanner wordt verkregen, prijs- en productinformatie en informatie betreffende de beschikbaarheid van laadpalen) via de App met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat de informatie op momenten niet beschikbaar, niet juist of niet actueel is. Blulinc geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of juistheid van de door de App geleverde informatie. 

8.4Blulinc levert de Diensten zoals aangeboden en garandeert geen 100% beschikbaarheid. Blulinc kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Diensten niet beschikbaar zijn door overmacht (zoals, maar niet beperkt tot branden, overstromingen, stakingen, blokkades, oorlogen of rellen) of door toedoen van haar leveranciers of Laadpuntoperatoren.

8.5 Blulinc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik of misbruik van de App, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Blulinc is in ieder geval nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met de App.

Aansprakelijkheid voor Laadpuntoperatoren

8.6 Blulinc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het prijsbeleid van Laadpuntoperatoren, noch voor wijzigingen aan het prijsbeleid.

8.7Blulinc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van een Laadpuntoperatoren of één van diens werknemers, medewerkers, onderaannemers, leveranciers of personen die aan de Laadpuntoperatoren gerelateerd zijn.

9. EINDE GEBRUIK APP

9.1 Indien u gebruik van de App wil beëindigen, kunt u dit doen door de App van uw telefoon te verwijderen.

9.2 Indien u handelt in strijd met de Voorwaarden, is Blulinc  gerechtigd uw gebruik van de App te staken.

10. DIVERSEN

10.1 Op deze Voorwaarden en het gebruik van de App is het Belgisch recht van toepassing.

10.2 Wanneer een geschil ontstaat tussen u en Blulinc, zullen, tenzij wettelijk anders bepaald, de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent exclusief bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen.

10.3 Blulinc mag de rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u gebruik van de App staken door de App te verwijderen.

10.4 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig verklaard, dan blijven u en Blulinc verbonden aan het overblijvende gedeelte. Partijen komen overeen dat de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van mogelijks ongeldige bepalingen.

11. CONTACT

Mocht u nog vragen, bemerkingen of klachten hebben, dan kunt u uiteraard contact met onze Klantenservice opnemen. Indien u een fout in de App aantreft, stellen wij melding hiervan zeer op prijs. 

Contact: help@blulinc.com