Saaie versie van onze Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 12/01/2023

ARTIKEL 1 – Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen binnen deze Algemene Voorwaarden onderstaande betekenis:

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden met betrekking tot de koop en plaatsing van onze apparatuur enerzijds, alsook met betrekking tot de afname van Laaddiensten anderzijds.

 

Blulinc

Blulinc NV, met maatschappelijke zetel te 9031 Drongen, Booiebos 8a,

met ondernemingsnummer 0775.669.111.

 

Laaddiensten

De diensten die Blulinc aanbiedt met het oog op het laden van elektrische wagens via laadpalen die aangesloten zijn bij het Blulinc netwerk en waarvoor Blulinc haar eigen applicatie ter beschikking stelt (de “App”). De Algemene Servicevoorwaarden van Blulinc, zoals gepubliceerd op de website van Blulinc zijn van toepassing op de Laaddiensten.

 

Klant

De professionele natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door Blulinc opgemaakte offerte heeft ondertekend en waardoor bijgevolg een overeenkomst is ontstaan.

 

Laadpaal

Elektrische voorziening van Blulinc zoals geplaatst conform de Offerte, waar de Klant een elektrisch voertuig kan opladen via de Blulinc Laaddiensten.

 

Offerte

De offerte die Blulinc uitbrengt aan de (potentiële) Klant, ongeacht de middelen (elektronisch of niet-elektronisch), voor de plaatsing van de apparatuur, waarin de technische en financiële specificaties van de levering, verkoop en plaatsing bij de Klant ervan staan opgenomen.

 

Zonnepanelen

Fotovoltaïsche panelen van Blulinc die in verbinding staan met de Laadpalen zoals geplaatst conform de Overeenkomst met de Klant, en de Laadpalen geheel of deels voorzien van stroom.

 

 

ARTIKEL 2 - Voorwerp

2.1.      Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Blulinc verstrekte Offertes en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Klant, met betrekking tot de plaatsing van apparatuur enerzijds, en de bijhorende Laaddiensten van Blulinc anderzijds. De Algemene Servicevoorwaarden van Blulinc, met betrekking tot de Laaddiensten van Blulinc, maken een onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website van Blulinc en worden bijgevolg uitdrukkelijk aan de Klant meegedeeld ten minste bij het verstrekken van een Offerte door Blulinc.

2.2.      Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de Offerte. Bijgevolg erkent de Klant bij het ondertekenen van de Offerte van deze Algemene Voorwaarden kennis te hebben genomen en aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud. In geen geval zullen de eventuele algemene voorwaarden van de Klant van toepassing zijn. 

2.3.      Blulinc behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ingeval van wijzigingen zal Blulinc de Klant hierover informeren. De meest recente Algemene Voorwaarden zullen altijd op de website van Blulinc te vinden zijn.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van lopende overeenkomsten indien de Klant na vijf werkdagen na kennisgeving van de aanpassingen en/of wijzigingen geen opmerkingen heeft geformuleerd. In dat geval wordt de Klant geacht de aanpassingen en/of wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard en treden de nieuwe voorwaarden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de Klant.

ARTIKEL 3 – Offerte en totstandkoming van de overeenkomst tussen Blulinc en de Klant

3.1.      De overeenkomst tussen de Klant en Blulinc komt tot stand op datum van ondertekening van de Offerte door de Klant.

3.2.      Voorafgaand aan de plaatsing van de apparatuur zorgt de Klant ervoor dat de werf klaar is om de werken aan te vatten, en dit overeenkomstig de bepalingen in de Offerte hieromtrent. De Klant verbindt zich ertoe eventuele voorbereidende werken te hebben afgewerkt voorafgaand aan de datum van plaatsing van de apparatuur.

3.3.      De in de Offerte opgenomen specificaties zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie. De Klant is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. 

ARTIKEL 4 – Plaatsing en oplevering

4.1.      De plaatsing, de uitvoering van de leidingaanleg en de indienststelling wordt vastgesteld in de Offerte en gebeurt desgevallend door (een) medewerker(s) of aangestelde(en) van Blulinc, conform de Offerte en met respect voor de geldende wettelijke voorschriften.

De Klant dient voor een geschikte plaats te zorgen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van de Zonepanelen en Laadpalen. De Klant voorziet eveneens in de nodige elektrische aansluitingen en/of aardingen.

4.2.      Indien de Klant nalaat de nodige voorbereidingen voor de plaatsing van de apparatuur te treffen tegen de overeengekomen installatiedatum, behoudt Blulinc zich het recht voor af te zien van de plaatsing ervan of zelf deze voorbereidingen te treffen of er een derde mee te belasten. In deze gevallen kan Blulinc de totale kosten terugvorderen van de Klant.

4.3.      De termijnen die eventueel zijn opgegeven voorafgaand of na de ondertekening van de Offerte zijn louter indicatief. Blulinc is niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van handelingen of nalatigheden van haar leveranciers noch enige andere derde, noch is zij aansprakelijk voor eventueel door de Klant geleden schade als gevolg van het niet plaatsen van de apparatuur binnen de afgesproken termijn.

4.4.      Indien de Klant een afspraak tot plaatsing minder dan achtenveertig uur van tevoren annuleert of indien op de overeengekomen datum de plaatsing niet mogelijk blijkt door toedoen en/of nalaten van de Klant, heeft Blulinc het recht om kosten in rekening te brengen bestaand uit o.m. voorrijkosten, administratiekosten, enz.

4.5.      Blulinc is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de plaatsing van de apparatuur door Blulinc.

4.6.      Zodra de apparatuur is geplaatst, vindt de oplevering plaats. Een medewerker namens Blulinc neemt hiervoor samen met de Klant een checklist door waaraan de plaatsing van de apparatuur moet voldoen.

4.7.      Tijdens de oplevering is het aan de Klant om alle gebreken die hij vaststelt aan de medewerker van Blulinc te melden. Eventuele gebreken dienen op de checklist te worden vermeld, waarna deze door beide partijen wordt ondertekend. Eventuele gebreken die niet werden vermeld in de oplevering, worden geacht te zijn aanvaard door de Klant.

In het geval van vastgestelde gebreken die volledig toerekenbaar zijn aan Blulinc, verbindt Blulinc zich ertoe deze gebreken binnen een redelijke termijn op te lossen.

4.8.      De Klant aanvaardt de oplevering zodra de checklist volledig is doorlopen, ingevuld en ondertekend. Dit heeft als gevolg dat de Klant de plaatsing van de apparatuur aanvaardt.

ARTIKEL 5 - Prijs

5.1.      De Klant aanvaardt de plaatsing van de apparatuur overeenkomstig de prijs zoals uiteengezet in de Offerte (de “Prijs”).

5.2.      Alle gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op prijsbepalende factoren ten tijde van het uitbrengen van de Offerte, alsook de door de Klant opgegeven informatie. Alle prijzen worden in euro uitgedrukt en zijn exclusief btw.

5.3.      De Prijs is betaalbaar als volgt:

-    50% van de prijs binnen de 5 dagen na ondertekening van de Offerte;

-    40% voor de plaatsing

-    10% uiterlijk binnen de 15 dagen na de plaatsing.

5.4.      Indien Blulinc wordt geconfronteerd met omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze normaal is, dan zal dit worden beschouwd als gevallen van overmacht, zo onder meer maar niet limitatief: volledige of gedeeltelijke staking of onderbreking van het werk door personeel van Blulinc of van haar leveranciers, onderaannemers,  lock-outs, epidemie, aanzienlijke prijsstijgingen (o.a. van grondstoffen), oorlog, brand, economische crisis, enz. Zij geven Blulinc het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst tussen haar en de Klant aan te vragen.

5.5.      Blulinc behoudt zich het recht voor om voor de plaatsing van de Installatie de financiële toestand van de Klant te controleren. Als de resultaten van deze controle bij Blulinc ernstige twijfels wekken in verband met de solvabiliteit van de Klant, is Blulinc gerechtigd bijkomende tussentijdse bedragen aan te rekenen of voorschotten, bankgaranties of gelijk welke andere financiële waarborgen te vragen. Blulinc behoudt zich het recht voor de levering van de Installatie en bijhorende Diensten aan de Klant op te schorten indien deze laatste zou nalaten een dergelijke waarborg voor te leggen binnen drie werkdagen volgend op de vraag van Blulinc.

5.6.      De Klant bezorgt Blulinc alle eventuele opmerkingen omtrent de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst ervan. Na deze termijn worden de facturen geacht te zijn aanvaard door de Klant.  Bij betwisting van een gedeelte van een factuur door de Klant, zal het onbetwiste gedeelte binnen de voorziene betaaltermijn betaald worden.

5.7.      In geval van niet-betaling of onvolledige betaling binnen de hierboven vermelde termijn, heeft Blulinc recht op de nalatigheidsinteresten overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van Betalingsachterstand. Daarnaast worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

5.8.      Om geldig te zijn moet de betaling gebeuren door overschrijving op het door Blulinc opgegeven rekeningnummer met vermelding van de referentie en binnen de termijn vermeld op de factuur. De Klant draagt alle kosten in verband met de betaling van de factuur.

ARTIKEL 6 – Rechten en plichten van de Klant 

6.1.      De Klant dient Blulinc alle medewerking te verlenen die redelijkerwijze nodig is voor de correcte uitvoering van de Offerte. De Klant bezorgt Blulinc alle informatie en documentatie die relevant zijn voor de correcte plaatsing van de apparatuur. Blulinc is in geen geval aansprakelijk voor schade alsook voor eventuele bijkomende kosten van de Klant of derden als gevolg van onvolledige, niet tijdige of onjuiste informatie verstrekt door de Klant.

6.2.      De Klant verklaart dat hij gerechtigd is met Blulinc een overeenkomst te sluiten en verklaart aldus gerechtigd te zijn om de apparatuur door Blulinc te laten plaatsen en zich ertoe te verbinden om de Laaddiensten van Blulinc af te nemen.

6.3.      De Klant dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden inzake de levering, de plaatsing en de indienststelling van de Installatie kan gebeuren conform de Offerte.

6.4.      De Klant is als enige verantwoordelijk om na te gaan of bepaalde vergunningen, licenties, enz. nodig zijn met het oog op de plaatsing van de apparatuur alsook voor het op eigen kosten verkrijgen en behouden van alle licenties, registraties, vergunningen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van de uitvoering van de Offerte.

De Klant leeft de stedenbouwkundige voorschriften na, alsmede de inhoud van de vergunningen, waarvan de uit te voeren plaatsing van de apparatuur het voorwerp is.

ARTIKEL 7 – Gebruik van de Laaddiensten

7.1.      Elke Klant verbindt zich ertoe bij de ondertekening van de Offerte inzake de plaatsing van apparatuur gedurende minstens 1 jaar gebruik te maken van de Laaddiensten van Blulinc.

7.2.      Deze verbintenis gaat in op datum van de eerste ingebruikname van de door Blulinc geplaatste apparatuur.

7.3.      Behoudens ingeval van uitdrukkelijke afwijkingen in deze Algemene Voorwaarden, is het gebruik van de Blulinc Laaddiensten onderworpen aan de Algemene Servicevoorwaarden, van toepassing op de Laaddiensten, die zijn te raadplegen op de website van Blulinc en die als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden zijn gevoegd. 

De ondertekening van de Offerte staat gelijk met de aanvaarding van de Algemene Servicevoorwaarden.

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van Blulinc

8.1.      Blulinc staat in voor de levering en plaatsing van de apparatuur en het verstrekken van de bijhorende Laaddiensten zoals bepaald in de door de Klant aanvaarde Offerte.

8.2.      Blulinc gebruikt en verwerkt door de Klant verstrekte informatie te goeder trouw en met oog op de uitvoering van de Offerte. 

8.3.      Blulinc zal de plaatsing uitvoeren met de vaardigheid en zorg die redelijkerwijs mogen worden verwacht en conform de algemeen door de sector aanvaarde normen. De verbintenissen van Blulinc moeten worden beschouwd als middelenverbintenissen. Blulinc zal alle redelijke commerciële inspanningen leveren om de plaatsing op het overeengekomen tijdstip uit te voeren. Behoudens andersluidende bepaling worden de uitvoeringstermijnen louter ter informatie gegeven.

8.4.      Blulinc behoudt zich het recht voor om gelijk wanneer, op eigen initiatief en zonder voorafgaande kennisgeving de vereiste maatregelen te nemen ingeval de veiligheid, integriteit of normale werking van zijn diensten of infrastructuur (of die van zijn onderaannemers of leveranciers) in gevaar komt of dreigt te komen. Die maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het nemen van beschermingsmaatregelen of de opschorting van de toegang van de Klant tot de Laaddiensten. Blulinc kan tegenover de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het treffen van deze maatregelen.

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1.      Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere woorden of symbolen die verwijzen naar de producten, diensten of naar de commerciële activiteiten van Blulinc zijn en blijven exclusief eigendom van Blulinc. De Klant mag geen enkele daad stellen die deze eigendomsrechten in gevaar brengt, noch enig recht erop verwerven, behoudens andersluidend akkoord van Blulinc.

9.2.      De Klant mag aangebrachte etiketten, plaatjes of andere onderscheidende tekens niet verwijderen, wijzigen of verbergen.

ARTIKEL 10 – Garantie en aansprakelijkheid inzake de plaatsing van de apparatuur

10.1.    Blulinc is niet verantwoordelijk wanneer de Klant de apparatuur niet gebruikt conform de gebruiksaanwijzingen en instructies verstrekt door Blulinc, of volgens de gebruikelijke bestemming en wijze ervan.

10.2.    Blulinc is enkel aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor directe schade die werd veroorzaakt door bedrog, opzet of zware fout van Blulinc of door Blulinc aangestelden en/of medewerkers in de uitvoering van de tussen Blulinc en de Klant gesloten overeenkomst.

In ieder geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot de totale Prijs die de Klant volgend op de plaatsing van de apparatuur aan Blulinc heeft betaald.

10.3.    In geen geval kan Blulinc aansprakelijk worden gehouden voor enige indirecte schade, waaronder winstderving, productieverlies of milieuschade.

10.4.    In geen geval is Blulinc aansprakelijk voor schade aan de geplaatste apparatuur of ander materiaal van de Klant die is ontstaan door materialen die de Klant gebruikt maar door Blulinc werden afgeraden, vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies van de locatie van plaatsing, gebruik van laadkabels of andere producten die geen CE-keurmerk hebben of anderszins geschikt zijn voor het laadvermogen van elektrische voertuigen, (pogen tot) het laden van ongeschikte voertuigen en/of andere zaken of door nalaten te handelen conform wettelijke voorschriften en elk ander schadeveroorzakend handelen of nalaten van de Klant.

ARTIKEL 11 – Garantie en aansprakelijkheid
 inzake de Laaddiensten

De aansprakelijkheid van Blulinc wat de Laaddiensten betreft, wordt geregeld in art. 8 van de Algemene Servicevoorwaarden.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Blulinc per schadegeval beperkt tot het totale bedrag dat de Klant in het kader van het gebruik van de Laaddiensten gedurende 6 maanden voorafgaand aan het schadegeval daadwerkelijk heeft betaald.

ARTIKEL 12 – Voortijdige beëindiging van de Laaddiensten

In het geval de Klant gedurende het eerste jaar na de plaatsing van de apparatuur de samenwerking met Blulinc wat betreft de Laaddiensten stopzet, zal Blulinc recht hebben op een schadevergoeding gelijk aan het bedrag dat Blulinc in normale omstandigheden zou kunnen hebben gefactureerd aan de Klant gedurende de resterende termijn.

Het bedrag van de schadevergoeding houdt rekening met de volgende factoren:

-    Aantal uitgereikte laadpassen;

-    Eventueel verbruik van voorgaande periode;

-    Schatting van de waarde volgens gebruik

-    Weghalen van de goederen

-    Administratie (ontkoppelen abonnementen)

 

ARTIKEL 13 – Bescherming van persoonsgegevens

Blulinc hecht veel belang aan de privacy van haar Klanten en diens medewerkers en vindt het belangrijk dat hun persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de manier waarop Blulinc persoonsgegevens van haar Klanten en diens medewerkers verwerkt, verwijst Blulinc naar de Privacyverklaring en Cookieverklaring zoals gepubliceerd op de website www.blulinc.com.

 

ARTIKEL 14 - Vertrouwelijkheid

14.1.    Alle informatie die specifiek wordt bestempeld als vertrouwelijk mag door de Partijen enkel worden bekendgemaakt aan personeel en/of onderaannemers en/of verbonden vennootschappen van de ontvanger die redelijkerwijs geacht worden toegang tot deze informatie nodig hebben met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen Blulinc en de Klant, en in de andere gevallen indien de andere Partij daarmee voorafgaandelijk schriftelijk heeft ingestemd of in het geval de ontvanger van de vertrouwelijke informatie hiertoe krachtens een Belgische of buitenlandse wet- of reglementaire bepaling verplicht is of in het geval dit wordt geëist door een gerechtelijke of bestuurlijke overheid. 

14.2.    De vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de Partij die ze meedeelt. Het meedelen van vertrouwelijke informatie impliceert geen overdracht of toekenning van intellectuele of andere eigendomsrechten.

14.3.    De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit deel wordt beschreven, blijft van toepassing tot 2 jaar na de plaatsing van de apparatuur, of na het einde van de overeenkomst betreffende de Laaddiensten overeenkomstig art. 7 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 15 – Overmacht

15.1.    Blulinc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of tekortkomingen bij de plaatsing van de apparatuur en/of de levering van de Laaddiensten wanneer deze het gevolg zijn van onvoorzienbare feiten of omstandigheden die de uitvoering van de Offerte en/of de Laaddiensten onafhankelijk van haar wil onmogelijk maken. Onder onvoorzienbare feiten en omstandigheden wordt onder meer, doch niet limitatief begrepen: oorlog, opstanden, onlusten, burgeroproer, handelingen van burgerlijke of militaire instanties, ontploffingen, faillissement van een leverancier, stakingen of arbeidsconflicten, kabelbreuken, stroomonderbrekingen, overstromingen, aanhoudende vorst, epidemieën, brand of onweer.

15.2.    Ingeval van Overmacht heeft Blulinc het recht de uitvoering van de Offerte en/of de Laaddiensten op te schorten of te beperken zolang de situatie van Overmacht zich voordoet, zonder dat de Klant daarvoor het recht heeft een schadevergoeding te eisen.

15.3.    Indien de uitvoering door Blulinc langer dan 3 maand ingevolge overmacht wordt vertraagd, is elke Partij gerechtigd de bestaande overeenkomst waarop de Overmacht betrekking heeft te ontbinden, mits vergoeding van reeds gemaakte kosten.

ARTIKEL 16 – Nietigheid van een bepaling

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal nooit de nietigheid, respectievelijk de niet-afdwingbaarheid van de volledige Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben. Desgevallend zullen de Partijen te goeder trouw en in onderlinge overeenstemming de nietige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die het nauwst aansluiten bij de bedoeling van de Partijen en strekking en/of het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen.

ARTIKEL 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  1.  Deze Algemene Voorwaarden vallen onder toepassing van het Belgische recht.
  1.  Voor elke betwisting tussen Partijen omtrent de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. 

Bijlage: Algemene Servicevoorwaarden