Algemene voorwaarden verkoop & huur bij Blulinc

Artikel 1: Definities

1.1 Blulinc: De verhuurder of verkoper van het laadpunt.

1.2 Huurder/Koper: De persoon of entiteit die het laadpunt huurt of koopt van Blulinc.

1.3 Laadpunt: Het elektrische laadpunt dat door Blulinc aan de Huurder of Koper ter beschikking wordt gesteld.

1.4 Overeenkomst: De huurovereenkomst van 48 maanden of de koopovereenkomst tussen Blulinc en de Huurder/Koper.

Artikel 2: Duur van de Overeenkomst

2.1 De huurtermijn bedraagt 48 maanden, ingaande op de datum van installatie van het laadpunt.

2.2 Na afloop van de huurtermijn wordt de overeenkomst automatisch beëindigd, tenzij anders overeengekomen tussen Blulinc en de Huurder.

2.3 Bij koop is de overeenkomst van kracht vanaf de datum van ondertekening en blijft van kracht tot de volledige betaling en levering van het laadpunt.

Artikel 3: Huurprijs en Betaling

3.1 De Huurder betaalt een vast maandbedrag zoals overeengekomen in de huurovereenkomst.

3.2 Betalingen dienen maandelijks vooraf te worden voldaan.

3.3 Bij koop dient de Koper het volledige bedrag te betalen zoals overeengekomen in de koopovereenkomst, tenzij anders overeengekomen.

3.4 Bij een huurmodel dient de Huurder de setupkosten voor de installatie van het laadpunt te betalen. De huur begint direct na plaatsing van het toestel.

Artikel 4: Vroegtijdige Beëindiging

4.1 Bij vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst door de Huurder is deze verplicht om de resterende maanden van de overeenkomst in één keer te betalen tegen het vaste maandbedrag.

4.2 Blulinc behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de Huurder/Koper zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst houdt.

4.3 Bij beëindiging of vroegtijdige beëindiging van het huurcontract dient de klant het toestel terug te bezorgen aan Blulinc. Indien dit niet gebeurt, zal er een overname (10% van de totale waarde van het initiële huurcontract) plaatsvinden door de klant.

Artikel 5: Gebruik en Onderhoud

5.1 De Huurder/Koper zal het laadpunt gebruiken in overeenstemming met de door Blulinc verstrekte instructies.

5.2 De Huurder is verantwoordelijk voor het reguliere onderhoud van het laadpunt, zoals beschreven in de onderhoudshandleiding van Blulinc. Bij koop is de Koper verantwoordelijk voor het onderhoud na de garantieperiode.

Artikel 6: Schade en Garantie

6.1 Schade veroorzaakt door derden of door foutief gebruik van het laadpunt door de Huurder/Koper valt buiten de garantie van Blulinc.

6.2 Blulinc is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het laadpunt door de Huurder/Koper of door derden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Blulinc is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van het laadpunt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Blulinc.

7.2 De Huurder/Koper vrijwaart Blulinc voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het laadpunt.

Artikel 8: Overdracht en Onderverhuur

8.1 Het is de Huurder/Koper toegestaan om de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan derden, mits schriftelijke toestemming van Blulinc.

8.2 Onderverhuur van het laadpunt is toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Blulinc.

Artikel 9: Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Blulinc gevestigd is.

Artikel 10: Overige Bepalingen

10.1 Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

10.2 Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval zullen partijen in goed overleg een nieuwe bepaling opstellen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Aanvullende Voorwaarden voor Installatie

Deze overeenkomst, samen met de volgende bijlagen, vormen de gehele overeenkomst tussen De Klant en Blulinc met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vanaf de datum waarop deze overeenkomst door beide Partijen wordt uitgevoerd, vervangt deze alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de beide. Indien er zaken niet overeenstemmen met de technische gegevens die van belang zijn voor de installatie, zullen de eventuele extra kosten aangerekend worden zodat de installatie kan opgeleverd worden.

 1. De Klant is verplicht om het voorstel digitaal of schriftelijk te ondertekenen. Een e-mail met daarin een akkoord kan ook als goedkeuring van het voorstel worden beschouwd.
 2. De werken moeten onder normale voorwaarden kunnen uitgevoerd worden en in een gezonde en veilige omgeving.
 3. De klant, De Klant, zorgt dat de werkzone wordt vrijgemaakt van obstakels en vrij toegankelijk is zodat onze installateur niet gehinderd wordt bij de installatiewerkzaamheden.
 4. Onze installateur heeft ter plaatse water en elektriciteit, nodig voor de werkzaamheden.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich ervan te vergewissen dat de bestaande elektrische installatie conform is met de toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
 6. De conformering van de bestaande elektrische installatie, de versterking ervan, de aanpassing of de controle van het vermogen van de elektrische installatie en van de teller zijn niet begrepen in de installatiewerken.
 7. Als de elektrische installatie niet voldoet aan de geldende regelgeving, inclusief de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), behoudt Blulinc zich het recht voor om te weigeren door te gaan met de installatie of aansluiting van het laadstation.
 8. Indien de oppervlakte van de muur niet volledig vlak is, raden we de klant aan om een plaat te voorzien, dit om de structuur van het Laadstation niet te vervormen. De installatie van het laadstation moet altijd verticaal zijn. Gelieve 20 cm ruimte te voorzien boven en aan de zijkanten van de plaats waar het Laadstation dient te komen. Onderaan is zeker 30 cm te voorzien. Indien dit niet correct voorzien is, zullen de extra kosten ten laste zijn van de De Klant.
 9. Indien de kabel wordt voorbereid, is het optimaal dat de kabel uit de grond komt in het midden waar de sokkel geplaatst zal worden.
 10. De sokkel of steun heeft een minimale oppervlakte te hebben van 300mm op 300mm.
 11. Indien blijkt dat er onvoldoende of incorrecte technische gegevens zijn verstrekt om de installatie te voltooien, zal Blulinc alle noodzakelijke stappen ondernemen om de installatie conform de AREI-normen te realiseren, en dit op de meest kostenefficiënte wijze. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van De Klant. Indien deze extra kosten meer dan 30% van het oorspronkelijk ondertekende voorstel bedragen, zal Blulinc De Klant vooraf informeren over deze kosten alvorens verdere acties te ondernemen.
 12. De Klant is verplicht een aanbetaling van 50% te doen. Op de dag van installatie is een tweede betaling van 40% vereist. De laatste 10% dient te worden voldaan zodra het apparaat is geactiveerd en klaar is voor gebruik. Na deze betaling wordt de keuring aangevraagd. Uiteraard nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor de installatie op ons. Bij een eventuele afkeuring zullen wij alle noodzakelijke correcties uitvoeren en de installatie opnieuw laten keuren.
 13. Als De Klant besluit het voorstel te annuleren, kan dit enkel kosteloos binnen 36 uur na ondertekening. Na deze periode bedragen de annuleringskosten 30% van het totaalbedrag, overeenkomend met het vooraf te betalen voorschot.
 14. Door bevestiging van deze bestelbon worden de diensten van Blulinc standaard voor een periode van 36 maanden afgesloten. Een opzegging kan gebeuren per e-mail naar goodbye@blulinc.com of via een aangetekende zending naar het adres "Booiebos 8a, 9031 Drongen". Bij vroegtijdige opzegging dient de klant alle abonnementskosten voor de resterende periode te voldoen.
 15. Ons streven is om installaties binnen 4-8 weken te realiseren. Bij een huurmodel zal de installatie binnen 1-3 weken na ondertekening en betaling van de setupkosten worden uitgevoerd. In lijn hiermee verwachten we dat facturen binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien de installatie aan het einde van deze periode nog niet naar behoren is afgerond, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt. Let wel, het ontbreken van een keuring door een extern orgaan rechtvaardigt geen uitstel van betaling. Mocht u een afwijkende betalingstermijn prefereren, dan dient dit voor aanvang van het project overeengekomen te worden. Bij achterstallige betalingen behouden wij ons het recht voor om juridische stappen te zetten
 16. Door het ondertekenen van dit document geeft De Klant aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en verzoekt hierbij Blulinc om verder te gaan met het project.